Chào mừng bạn đến với website Mầm non 19
Thứ hai, 15/7/2019, 0:0
Lượt đọc: 428

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC năm 2018 (Kèm theo Quyết định số 110/QĐ-MN19 ngày 05/6/2019 của trường Mầm non 19) (Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) Biểu số 15

Đơn vị: TRƯỜNG MẦM NON 19

Chương: 622

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC năm 2018

(Kèm theo Quyết định số 110/QĐ- MN19 ngày 05/6/2019 của trường Mầm non 19)

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT

Nội dung

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Trong đó

Quỹ lương

Mua sắm, sửa chữa

Trích lập các quỹ

I

Quyết toán thu

2.648

2.638

1.420

353

374

A

Tổng số thu

827

827

227

104

317

1

Số thu phí, lệ phí

827

827

227

104

317

1.1

Lệ phí

827

827

227

104

317

1.2

Phí

 

 

 

 

 

 

Phí A

 

 

 

 

 

 

Phí B

 

 

 

 

 

 

……………

 

 

 

 

 

2

Thu hoạt động cung ứng dịch vụ

1.821

1.811

1.193

249

57

 

Thiết bị vật dụng BT

177

177

0

119

0

 

Tổ chức PV và quản lý BT

773

773

631

28

 

 

Năng khiếu

348

338

242

0

57

 

Kinh phí hè

287

287

273

14

0

 

Vệ sinh Bán trú

158

158

0

88

0

 

Lãi ngân hàng

7

7

0

0

0

 

Lương nhân viên nuôi dưỡng

71

71

47

0

0

3

Hoạt động sự nghiệp khác

0

0

0

0

0

II

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

2.436

2.436

2.436

0

0

A

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

2.382

2.382

2.382

0

0

 

Mục 6000

1.498

1.498

1.498

0

0

6001

Lương ngạch bậc theo quỹ lương

1.263

1.263

1.263

0

0

6003

Lương HĐ dài hạn

235

235

235

0

0

 

Mục 6050

137

137

137

0

0

6051

Tiền công HĐ theo vụ việc

137

137

137

0

0

 

Mục 6100

747

747

747

0

0

6101

Chức vụ

34

34

34

0

0

6105

Làm đêm, thêm giờ

210

210

210

0

0

6112

Phụ cấp ưu đãi nghề

469

469

469

0

0

6113

Phụ cấp trách nhiệm

4

4

4

0

0

6115

Phụ cấp vượt khung

30

30

30

0

0

B

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

54

54

54

0

0

 

Mục 6000

0

0

0

0

0

6001

Lương ngạch bậc theo quỹ lương

37

37

37

0

0

6003

Lương HĐ dài hạn

6

6

6

0

0

 

Mục 6050

0

0

0

0

0

6051

Tiền công HĐ theo vụ việc

4

4

4

0

0

 

Mục 6100

0

0

0

0

0

6101

Chức vụ

1

1

1

0

0

6105

Làm đêm, thêm giờ

0

0

0

0

0

6112

Phụ cấp ưu đãi nghề

5

5

5

0

0

6113

Phụ cấp trách nhiệm

0.1

0.1

0.1

0

0

6115

Phụ cấp vượt khung

0.9

0.9

0.9

0

0

 

                                                             Bình thạnh ngày 05 tháng 7 năm 2019

                                                                             Thủ trưởng đơn vị

                                                                                          

 

 

 

 

          Hoàng Thị Tám

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163