Chào mừng bạn đến với website Mầm non 19
Thứ hai, 15/7/2019, 0:0
Lượt đọc: 226

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Kèm theo Quyết định số 264/QĐ-MN19 ngày 30/12/2018 của trường Mầm non 19) (Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách) BIỂU MẪU CÔNG KHAI (Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính) Biểu mẫu 13

Đơn vị: TRƯỜNG MẦM NON 19

Chương: 622

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số 10514/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND Q.BT )

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

Đvt: Triệu đồng

Số TT

Nội dung

Dự toán

được giao

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

453

1

Số thu phí, lệ phí

453

1.1

Lệ phí

453

1.2

Phí

 

2

Chi từ nguồn thu phí được để lại

453

2.1

Chi sự nghiệp ………………..

272

a

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

181

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

2.2

Chi quản lý hành chính

 

a

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

3

Số phí, lệ phí nộp NSNN

453

3.1

Lệ phí

453

3.2

Phí

 

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước

7.162

1

Chi quản lý hành chính

0

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

2

Nghiên cứu khoa học

0

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

7.162

3.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

4.302

3.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

1.277

3.3

Kinh phí cải cách tiền lương

1.583

                                                           Bình Thạnh, ngày 05 tháng 7 năm 2019

                                                                             Thủ trưởng đơn vị

                                                                                          

 

 

 

                                                                               Hoàng Thị Tám

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163