Chào mừng bạn đến với website Mầm non 19
Thứ sáu, 24/7/2020, 0:0
Lượt đọc: 69

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Kèm theo Quyết định số 108/QĐ-MN19 ngày 29/12/2019 của trường Mầm non 19) (Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách) BIỂU MẪU CÔNG KHAI (Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính) Biểu mẫu 13

Biểu mẫu 13

Đơn vị: TRƯỜNG MẦM NON 19

Chương: 622

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số 10514/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND Q.BT )

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

Đvt: Triệu đồng

Số TT

Nội dung

Dự toán

được giao

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

468

1

Số thu phí, lệ phí

468

1.1

Lệ phí

1.2

Phí

468

2

Chi từ nguồn thu phí được để lại

281

2.1

Chi sự nghiệp ………………..

a

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2.2

Chi quản lý hành chính

a

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

3

Số phí, lệ phí nộp NSNN

3.1

Lệ phí

3.2

Phí

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước

6.878

1

Chi quản lý hành chính

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2

Nghiên cứu khoa học

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

3.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.484

3.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

1.253

3.3

Kinh phí cải cách tiền lương

2.141

Bình Thạnh, ngày 20 tháng 7 năm 2020

                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                         (đã ký)

 

            Hoàng Thị Tám

Tin cùng chuyên mục

87