Chào mừng bạn đến với website Mầm non 19
Thứ sáu, 24/7/2020, 0:0
Lượt đọc: 129

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ (6 THÁNG/CẢ NĂM) (Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) Biểu mẫu 14

Biểu mẫu 14

Đơn vị: TRƯỜNG MẦM NON 19

Chương: 622

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH

QUÝ (6 THÁNG/CẢ NĂM)

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT

Nội dung

Dự toán năm

Ước thực hiện quý/6 tháng/năm

So sánh (%)

Dự

toán

Cùng kỳ năm trước

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

1

Số thu phí, lệ phí

1.1

Lệ phí

1.2

Phí

468

124

26%

36%

2

Chi từ nguồn thu phí được để lại

2.1

Chi sự nghiệp…………..

a

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2.2

Chi quản lý hành chính

a

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

3

Số phí, lệ phí nộp NSNN

3.1

Lệ phí

3.2

Phí

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước

1

Chi quản lý hành chính

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2

Nghiên cứu khoa học

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

3.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.484

1.219

35%

49%

3.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

1.253

667

53%

61%

3.3

Kinh phí cải cách tiền lương

2.141

641

30%

20%

 

                                                            Bình Thạnh, ngày 20 tháng 7 năm 2020

                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                         (đã ký)

                                                                                                                               

            Hoàng Thị Tám

Tin cùng chuyên mục

88