Chào mừng bạn đến với website Mầm non 19
Thứ hai, 15/7/2019, 0:0
Lượt đọc: 191

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ (6 THÁNG/CẢ NĂM) (Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) Biểu mẫu 14

Đơn vị: TRƯỜNG MẦM NON 19

Chương: 622

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH

QUÝ (6 THÁNG/CẢ NĂM)

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT

Nội dung

Dự toán năm

Ước thực hiện quý/6 tháng/năm

So sánh (%)

Dự

toán

Cùng kỳ năm trước

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

453

283

62%

65%

1

Số thu phí, lệ phí

453

283

62%

65%

1.1

Lệ phí

453

283

62%

65%

1.2

Phí

 

 

 

 

2

Chi từ nguồn thu phí được để lại

453

182

40%

66%

2.1

Chi sự nghiệp…………..

272

182

67%

76%

a

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

181

0

0%

36%

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

2.2

Chi quản lý hành chính

 

 

 

 

a

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

 

 

 

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

 

 

 

3

Số phí, lệ phí nộp NSNN

453

283

62%

65%

3.1

Lệ phí

453

283

62%

65%

3.2

Phí

 

 

 

 

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước

7.162

2.883

40%

60%

1

Chi quản lý hành chính

0

0

0

0

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

 

 

 

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

 

 

 

2

Nghiên cứu khoa học

0

0

0

0

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

7.162

2.883

40%

60%

3.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

4.302

1.691

39%

68%

3.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

1.277

767

60%

86%

3.3

Kinh phí cải cách tiền lương

1.583

425

27%

4%

 

                                                            Bình Thạnh, ngày 05 tháng 7 năm 2019

                                                                             Thủ trưởng đơn vị

                                                                                          

 

 

          Hoàng Thị Tám

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163